En tankesmedja för hälsoekonomiska

analyser på micro-, meso- och macronivå.

Gruppen är ett öppet nätverk av forskare i ekonomi och sjukvårdsorganisation,

samt andra experter med kopplingar till hälso- och sjukvården i Sverige.

Nätverket syftar till innovationer inom sektorn där nya institutionella och organisatoriska former såväl som metoder för promotion, prevention och behandlingsmetoder kan utvecklas. Nätverket ser möjligheter till betydande effektiviseringar genom att HEC samverkar med företag, kommuner, landsting och idéburna organisationer inom och runt hälsosektorn.

Vi beskriver denna industri och dess omfattning med begrepp som health industry, life science, socialmedicin, vård, omsorg, somatik, psykiatri, socialpolitik, folkhälsa, friskvård, hälsopromotion, prevention, habilitering, rehabilitering mm.

Denna stora och komplexa samhällssektor utgör den största verksamheten i utvecklade samhällen. Av Sverige BNP på 4000 mdr skr år 2014 utgör hela sektorn med utbud och efterfrågan av tjänster och produkter ca 18 % dvs 720 mdr skr motsvarande ca 900 000 årsarbeten i alla verksamhetsled.

Landstingens sjukvård,hälsovård, BVC, MVC etv (även den del som finansieras av landstingen men utförs av privata företag) utgör 9 % av BNP dvs 360 mdr skr. Kommunernas omsorger av äldre, LSS-kretsen m fl utgör 6 %, dvs 240 mdr skr och övrig friskvård mm, återstoden 3 % dvs 120 mdr skr.

Somatisk ohälsa inkl MVC etc inkl åldrande  90 % av de 720 mdr skr och psykiska problem, utmattning, psykogeriatrik,demens, ADH mm kostar återstoden dvs 10% ca 70 mdr skr.

Denna låga kostnadsinsats trots att sjukskrivningar relaterade till psykiska problem, utmattning ,värk i axlar etc svarar för 60 mdr skr 2015 vilket 80 % av de totala sjukersättningarna (och därmed också av sjukdagarna) i Sverige.

Till dessa kostnader kommer transfereringar för sjukersättningar, Försäkringskassan 70 mdr skr för korta och längre sjukskrivningar

Dessutom tillkommer kostnader för arbetsmarknadsersättningar på ca 30 mdr skr till de som inte kan rehabiliteras till självförsörjning.

HEC opererar under paraplyt Healthy Habits tillsammans med IdrottsEkonomiskt Centrum. IEC se www.ieclund.se arbetar med idrotts-, sport -och motionssektorn som utgör ca 2 % av BNP dvs 80 mdr skr per år.